Skjemaer/maler

Mastra Håndbok

Klubbhåndboken er Mastra Idrettslag sin viktigste dokument, her skal en finne alle viktige aspekter og roller i klubben, samt hvordan klubbens styres. Vi ber alle i klubbens og spesielt personer med verv som styreverv, sitter i sportslig utvalg, trener, lagleder etc. å sette seg inn i klubbhåndboken. 

Samtykke bilder i Mastra Idrettslag

Retningslinjer Mastra Idrettslag

Viktige retningslinjer i Mastra Idrettslag!

Økonomi

Utlegg, oppgjørsskjema, timelister, dommerregning med mer.

Politiattest

Hvorfor kreves det politiattets?

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

 

Hvem skal levere politiattest?

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

I Mastra skal følgende levere politiattets uoppfordret: Trenere, lagledere, reiseledere, instruktører og foresatte som er med på overnattingsturer i mer enn en natt.

Søknadsprosedyre

Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest. Bekrefteftelsen fra Idrettslaget finner du vedlagt over.

Fremvisning av politiattesten

Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til søkeren selv.  Når politiattesten er mottatt, skal denne fremvises for daglig leder i Mastra som er ansvarlig for politiattester.  Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen.  Selve attesten beholdes av søkeren.

Vises frem sammen med legitimasjon.

Ikke fremvist eller anmerkning på attesten

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, eller attesten ikke er fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra dette.

En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger. I idrettslaget er det kun politiattestansvarlig og eventuelt vara som skal kjenne til innholdet i politiattesten, eventuelt styrets leder. Informasjonen som fremgår av politiattesten skal behandles helt konfidensielt. Den styreoppnevnte og vararepresentanten har taushetsplikt om opplysninger som blir dem til del.

Til lagleder/trener

Her er en samleside for viktige dokumenter for lagledere og trenere. Andre viktige dokumenter for lagledere/trenere er politiattest og klubbhåndboken

Spond

Mastra Idrettslag bruker Spond som klubbløsning, vi anbefaler alle å laste ned appen. Her får dere meldinger, informasjon, påmelding til trening, kamper og/eller andre arrangementer fra trenere, lagledere og daglig leder. I tillegg vil dere få alt av betalingskrav og kvittering samlet i appen. 

Dere kan også støtte laget/gruppen direkte med Spond Cashback, det eneste dere trenger å gjøre er å legge til kortet i Spond velge gruppe og trekke kortet i samarbeidsbutikker så kommer støtten direkte, det koster ingenting. Dere kan også invitere andre familiemedlemmer til å støtte med Spond Cashback. Pengene går direkte til lagkassen.